Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPKITÖLTÉSÉHEZ

A Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során a www.facebook.com/zavarnakagyokerek és a
www.gyokerek.hu weboldalon elektronikusan megadott személyes adatokat Szokolai Balázs
ev. kezeli. A Felhasználó (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) által az interneten
keresztül történő Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott adatok valódiságáért és
pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

 1. Adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön
  hozzájárulása.
 2. Adatkezelés időtartama
  Az adatokat addig kezeljük, amíg a kapcsolatfelvételi kérelmét kezeljük, illetve amíg a
  Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.
 3. Az adatkezelő adatai:
 • Az Adatkezelő megnevezése: Szokolai Balázs ev.
 • Az Adatkezelő adószáma: 68256809-1-42
 • Az Adatkezelő székhelye: 1141, Budapest Cinkotai út 12.
 • Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 30 868 2783
 • Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: gyokerek1@gmail.com
 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok:
  Az űrlap kitöltése során a következő adatok megadása szükséges: név, email cím,
  telefonszám, lakcím.
 2. Adatfeldolgozók
  Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe a következő
  tárhelyszolgáltatót:
  WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. 1081 Budapest Légszesz u. 4.
 3. A felhasználó jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
  Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól,
  azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az
  érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
  címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: az gyokerek1@gmail.com e-mail
  címen és postai levél útján a következő postai címen: 1141, Budapest Cinkotai út 12.,
  mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával.
  Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül,
  írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes
adatokat) szintén a gyokerek1@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a
következő postai címen: 1141, Budapest Cinkotai út 12., mindkét esetben
személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a
helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban
értesíti az érintettet.
Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének
korlátozását gyokerek1@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a 1141, Budapest
Cinkotai út 12. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának
igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem
kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és
törli a Felhasználót a nyilvántartásából.
Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó
ezt kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy
törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül
írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem
elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás
lehetőségéről.

 1. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső
szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek
birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a
rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket
érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges,
a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek
  Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
  megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon
  nekünk az gyokerek1@gmail.com e-mail címre vagy postai levél útján a 1141,
  Budapest Cinkotai út 12. címre.
  Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az
  irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH,
székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-
mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Székhely:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
 bíróságnál.

 1. Egyéb rendelkezések
  Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog,
  különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
 2. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
  Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek
  előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. 07.01. napjától érvényes.